Basic Ilocano Phrases for Travel in the PhilippinesWhen traveling to Central and Northern Luzon, it will be very helpful to learn some Ilocano phrases. This will be very handy when using the public transportation, eating in a restaurant or shopping at the market. We have listed down some of the most useful Ilocano phrases for your next trip to the north.

Ilocano is spoken as first language in the provinces of Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya and Nueva Ecija. Residents of the provinces that comprise the Cordillera Region, including Baguio City, have their own native languages but also use Ilocano as lingua franca.

BASIC GREETINGS

English Tagalog Ilocano
Good morning! Magandang umaga! Naimbag nga bigat!
Good noon! Magandang tanghali! Naimbag nga aldaw!
Good afternoon! Magandang hapon! Naimbag nga malem!
Good evening! Magandang gabi! Naimbag nga rabi-i!
Happy Fiesta! Maligayang Piyesta! Naragsak a Piyesta!
Thank you! Salamat! Agyamanak!
Thank you very much! Maraming salamat! Agyamanak unay!
You're welcome. Walang anuman. Awan anyaman.


LANGUAGE

English Tagalog Ilocano
Do you speak Tagalog?
Do you speak Ilocano?
Marunong ka bang mag-Tagalog?
Marunong ka bang mag-Ilocano?
Ammom ag-Tagalog? 
Ammom ag-Ilocano?
- Yes - Oo - Wen
- No - Hindi - Haan
- Just a little. - Konti lang. - Basit lang.
- I don't speak Tagalog.
- I don't speak Ilocano.
- Hindi ako marunong mag-Tagalog.
- Hindi ako marunong mag-Ilocano.
- Haan ko ammo ag-Tagalog. 
- Haan ko ammo ag-Ilocano.
- I don't understand. - Hindi ko maintindihan. - Dyak maawatan.


PERSONAL INTRODUCTION

English Tagalog Ilocano
What's your name? Ano ang pangalan mo? Anya ti nagan mo?
How are you? Kumusta ka? Kumustakan?
- Fine, thank you. - Mabuti naman, salamat. - Mayat met, agyamanak.
Where do you live? Saan ka nakatira? Tagatno ka?
- I live in ________. - Taga-________ ako. - Taga-________ ak.
Where did you come from? Saan ka galing? Nagapuam?
- I came from ________. - Galing ako sa ________. - Nagapu ak ________.

NUMBERS

English Ilocano Spanish
01 - one 01 - maysa 01 - uno / una
02 - two 02 - duwa 02 - dos
03 - three 03 - tallo 03 - tres
04 - four 04 - uppat 04 - kuwatro
05 - five 05 - lima 05 - singko
06 - six 06 - innem 06 - sais
07 - seven 07 - pito 07 - siyete
08 - eight 08 - walo 08 - otcho
09 - nine 09 - siyam 09 - nuwebe
10 - ten 10 - sangapulo 10 - diyes
11 - eleven 11 - onse 11 - onse
12 - twelve 12 - dose 12 - dose
13 - thirteen 13 - trese 13 - trese
14 - fourteen 14 - katorse 14 - katorse
15 - fifteen 15 - kinse 15 - kinse
16 - sixteen 16 - diyesi-sais 16 - diyesi-sais
17 - seventeen 17 - diyesi-siyete 17 - diyesi-siyete
18 - eighteen 18 - diyesi-otcho 18 - diyesi-otcho
19 - nineteen 19 - diyesi-nuwebe 19 - diyesi-nuwebe
20 - twenty 20 - bente 20 - bente
21 - twenty-one 21 - bente-uno 21 - bente-uno
22 - twenty-two 22 - bente-dos 22 - bente-dos
23 - twenty-three ... 23 - bente-tres ... 23 - bente-tres ...
30 - thirty 30 - trenta 30 - trenta
31 - thirty-one ... 31 - trenta-y-uno ... 31 - trenta-y-uno ...
40 - forty 40 - kuwarenta 40 - kuwarenta
50 - fifty 50 - singkuwenta 50 - singkuwenta
60 - sixty 60 - sisenta 60 - sisenta
70 - seventy 70 - sitenta 70 - sitenta
80 - eighty 80 - otchenta 80 - otchenta
90 - ninety 90 - nobenta 90 - nobenta
100 - one hundred 100 - maysa nga dalan 100 - siyento
200 - two hundred 200 - duwa nga dalan 200 - dos siyentos
300 - three hundred ... 300 - tallo nga dalan ... 300 - tres siyentos ...
1,000 - one thousand 1,000 - sangaribo 1,000 - uno mil
2,000 - two thousand 2,000 - duwa nga ribo 2,000 - dos mil
3,000 - three thousand ... 3,000 - tallo nga ribo ... 3,000 - tres mil ...


TIME

English Tagalog Ilocano
What's the time? Ano'ng oras na? Anya orasen?
- It's one o'click.
- It's two o'clock.
- It's two twenty.
- It's two thirty
- It;s two fifty.
- It's Number o'click.
- Ala una na.
- Alas dos na.
- Alas dos bente na.
- Alas dos y medya na
- Alas dos y singkuwenta na ...
- Alas Spanish Number na.
- Ala una.
- Alas dos.
- Alas dos bente.
- Alas dos y medya.
- Alas dos y singkuwenta ...
- Alas Spanish Number.
What time do we ...
When do we ...
          ... eat?
          ... leave?
Ano oras tayo ...
Kailan tayo ...
          ... kakain?
          ... aalis?
Anya oras tayo ...
Katnu tayo ...
          ... mangan?
          ... mapan?
- At number o'clock.
- Now.
- Later.
- Tomorrow.
- Ala(s) Spanish Number.
- Ngayon na.
- Mamaya pa.
- Bukas pa
- Ala(s) Spanish Number.
- Tattan.
- Madamdama pay.
- Nubigat pay.


TRAVEL

English Tagalog Ilocano
What time is the trip going _____?Ano'ng oras ang biyahe papunta sa _____?  Anya oras ti biyahe mapan _____?
How many hours is the trip going to _____? Ilang oras ang biyahe papunta sa _____? Manu oras ti biyahe mapan _____?
How much is the fare going _____?Magkano ang pamasahe papunta sa _____?  Manu plete inggana _____?
Bus/Jeep:
Please pass my fare.

Makikiabot ng pamasahe!

Pakiyawat man atoy pletek!
Please pull over! Para/Sa tabi lang! Para/Ditoyen Manong!
Taxi:
Sir, please bring me to _____.

Manong, makikihatid po ako sa _____.

Manong, Diay man _____.


DINING

English Tagalog Ilocano
Let's eat!Kain tayo!  Mangan tayo!
Have you eaten yet? Kumain ka na? Nangan kan?
Yes, I just ate. Thanks!Oo, kakatapos ko lang kumain. Salamat!  Wen, nalpas. Agyamanak!
Not yet. Hindi pa. Haan pay.
Where do you want to eat? Saan mo gusto kumain? Ayana kayat mo panganan?
Do you have _____? Mayroon ba kayo ng _____? Adda _____ yu?
- Yes, we have.
- No, we don't
- Mayroon.
- Wala.
- Ada.
- Awan.
Delicious! Masarap! Naimas!
Do you have WiFi here? May WiFi kayo? Adda WiFi yu?


SHOPPING

English Tagalog Ilocano
How much is this?
How much is that?
Magkano ito?
Magkano iyan? 
Manu atoy?
Manu dayta?
How much is 1 kilo? Magkano ang isang kilo? Manu ti maysa nga kilo?
How many?Ilan ka dami?  Manu?
How many pieces? Ilang piraso? Manu nga piraso?
- It's so expensive! - Napaka manahal! - Nangina met!
Do you have _____? Mayroon ba kayo ng _____? Adda _____ yu?
- Yes, we have.
- No, we don't
- Mayroon.
- Wala.
- Ada.
- Awan.
Don't I get a discount? Wala bang tawad? Awan tawar na?
Where can I buy _____? Saan ako makakabili ng _____?Paggatanak ti _____?
Don you have e-load? May e-load kayo? Adda load yu?


Bookmark this link to keep it handy. Do you have other Ilocano phrases you wish to learn, or you think should be add to this list? Send us a comment below.


No comments:

Post a Comment